Regulamin

Regulamin

Witamy na stronie internetowej „Presta Lab”

Nasza oferta sklepu internetowego została złożona zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi handlu elektronicznego i umów zdalnych.

Klient oświadcza, że przed złożeniem zamówienia zapoznał się i zaakceptował wszystkie powyższe informacje oraz ogólne warunki sprzedaży.

 

 • 1 DEFINICJE
 1. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą Presta Lab, dostępny pod adresem internetowym: www.prestalab.pl
 2. Klient – oznacza każdą, posiadającą zdolność do czynności prawnych osobę. Jeśli Klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące Klienta, będącego konsumentem, znajdują zastosowanie również do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
 3. Konto – osobiste konto o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie dane Klienta oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji.
 4. Regulamin – niniejszy dokument, który reguluje zasady i warunki korzystania ze Sklepu.
 5. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 • 2 INFORMACJE PODSTAWOWE
 1. Właścicielem serwisu i sklepu internetowego Presta Lab jest :

        Pin Media                  

         Marcin Bąk

        NIP: 951-215-01-73

         05-500 Piaseczno, Księcia Janusza I Starego 10

 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
 1. poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@prestalab.pl
 2. numeru telefonicznego: 780 723 721
 3. portali społecznościowych tj np. Facebook
 1. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zarejestrowaniem Konta w Sklepie, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.
 2. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie Klient powinien poprawnie wypełnić Formularz rejestracyjny dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych Sklepu, podając swoje prawdziwe dane oraz dokonać akceptacji Regulaminu.
 • 3 OFERTA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów znajdujących się w jego ofercie tj. stron internetowych, sklepów internetowych oraz hostingów. Z głównymi cechami produktów Klient może zapoznać się przed złożeniem zamówienia na stronach Sklepu dotyczących poszczególnych produktów.
 2. Zakup produktów odbywa się bezpośrednio przez stronę www.prestalab.pl
 3. Sklep internetowy umożliwia zakup produktów 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Obsługa klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
 5. Kontakt z pracownikami sklepu możliwy jest mailowo: kontakt@prestalab.pl lub telefonicznie: 780 723 721
 6. Aby zamówienie zostało zrealizowane należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia na stronie www.pinmedia.pl
 7. Złożenie zamówienia dokonuje się poprzez dodane właściwych produktów do Koszyka, stanowiącego element Konta oraz jego potwierdzenie przez kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.
 8. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku przez Sprzedawcę.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m. in zaakceptowaną przez Klienta treść regulaminu, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, dane do faktury, wybraną formę płatności i inne indywidualne informacje.
 10. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku na podany przez Klienta adres e-mail lub braku otrzymania informacji o niedostępności części produktów w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 • 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Realizacja zamówienia następuje w terminie do 72 godzin, licząc od dnia zawarcia umowy i otrzymania przez Klienta wszystkich niezbędnych do wykonania strony materiałów.
 2. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu wdrożenia zamówionej usługi. Zamówienia złożone na moduły wymagające dopasowania ich wyglądu czy funkcjonalność indywidualnie dopasowane do oczekiwań klienta realizowane są zgodnie z kolejnością otrzymywanych zleceń. Po otrzymaniu zamówienia klient jest informowany o terminie realizacji.
 3. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:
 1. poprzez przelew (w tym z wykorzystaniem systemu szybkich przelewów internetowych Przelewy24.pl – szczegółowe informacje o tym sposobie płatności znajdują się na stronie: Przelewy24.pl).
 2. poprzez tradycyjny przelew bankowy na konto: 43 1020 1169 0000 8102 0303 8171
 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Jeśli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia) oraz przekazać Sprzedawcy dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Przed dokonaniem płatności Sprzedawca może wystawić dokument będący podstawą dla dokonania wpłaty – faktura pro forma.
 • 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I GWARANCJE
 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są tworzone indywidualnie dla każdego Klienta z osobna, co uniemożliwia anulowanie lub zwrot zamówienia w momencie rozpoczęcia nad nim prac. Termin rozpoczęcia prac Sprzedawca ustala od momentu zaksięgowania płatności za zakupiony przez Klienta produkt. Wyjątkiem w zwrotach stanowi usługa hostingowa, która może przez Klienta zostać wypowiedziana w terminie 14 dni od momentu dokonania zakupu.
 2. W trakcie wdrażania produktu oraz po jego przekazaniu Klientowi, Klient ma prawo do składania reklamacji, które będą ze strony Sprzedawcy rozpatrywane w trakcie 48h od otrzymanego zgłoszenia.
 3. W przypadku reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się mailowo pod adresem kontakt@pinmedia.pl.
 4. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację za nieuzasadnioną, wówczas Sprzedawca zaproponuje Klientowi inne rozwiązanie, które pomoże rozwiązać zgłoszony przez Klienta problem.
 5. Gwarancja na wykonane strony www oraz sklepy internetowe wynosi 24 miesiące. W tym okresie Sprzedawca będzie dbać o prawidłowe ich funkcjonowanie, a ewentualne wady wynikające z powstałych błędów zostaną bezpłatnie naprawiona. Gwarancją nie są objęte elementy dodatkowe np. wgrane samodzielnie przez Klienta moduły lub działania ze strony Klienta, które do tych błędów doprowadziły. W takich przypadkach Sprzedawca może zaproponować Klientowi odpłatą naprawę.
 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest integralną częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.
 2. Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej www.prestalab.pl
 3. Wszelkie spory, wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.
 5. Dodatkowo Klient ma dostęp do platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jest to interaktywna strona internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.
 • 7 WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż

a) warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: każde urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera

b) Dodatkowe wymagania techniczne:

     – Włączona obsługa ciasteczek (cookies)

     – Włączona obsługa JavaScript,

     – Włączona obsługa wyskakujących okienek,

     – Zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 11 lub nowsza.

c) mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Klienta mogą być następujące: w realizacji szybkich przelewów za pośrednictwem systemu szybkich płatności Przelewy24.

Sprzedawca informuję, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

Kontakt z nami

Twój partner na rynku e-commerce

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania i pomóc Ci wybrać najlepszą usługę dla Twoich potrzeb.

Korzyści:
Jakie są następne korki?
1

Skontaktujemy się, aby omówić Twoje potrzeby

2

Przygotujemy bezpłatną ofertę 

3

Omówimy warunki współpracy

Umów się na darmową konsultację